problem ze ściaganiem zabezpieczeń

Komentarze, polemiki i dyskusje na tematy poruszone na portalu KulturaBezpieczeństwa.pl

Moderator: Fabian

Awatar użytkownika
korni
75...99 postów
75...99 postów
Posty: 93
Rejestracja: 18 marca 2008, 08:32
Lokalizacja: from stąd

Post autor: korni » 29 marca 2011, 13:52

Nie na koniec tylko przed rozpoczęciem pracy.

szynszylek
1250...1874 postów
1250...1874 postów
Posty: 1864
Rejestracja: 22 marca 2008, 11:27
Lokalizacja: Polska

Post autor: szynszylek » 29 marca 2011, 16:30

ale to każdy pracownik czy kierownik ??

Awatar użytkownika
eMKa
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5429
Rejestracja: 9 września 2005, 02:12
Lokalizacja: MAŁOPOLSKA

Post autor: eMKa » 30 marca 2011, 08:52

Czy Wy nie za bardzo chcecie wygryźć pracodawcę? On się nie da. Czy nie ma kodeksu pracy? Czy nie ma tam w obowiązkach i nawet o odpowiedzialności?
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207.
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obo-
©Kancelaria Sejmu s. 81/81
2010-01-07
wiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz po-wierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjali-stom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez za-pewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warun-ki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpie-czeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym za-kresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istnie-jącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organiza-cję pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników śro-dowiska pracy,
5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub kar-miących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawa-nych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Prawa i obowiązki pracownika
Art. 210.
§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higie-ny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowni-ka albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
©Kancelaria Sejmu s. 84/84
2010-01-07
§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o któ-rym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, za-wiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konse-kwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca za-grożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzy-mać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psycho-fizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecz-nego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
Art. 211.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szko-leniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzami-nom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeń-stwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie po-leceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środ-ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
Art. 212.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpie-czeństwa i higieny pracy,
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpie-czenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stoso-wanie zgodnie z przeznaczeniem,
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Po co wymyslać za kogoś cuda. BHP jesty organem kontrolno doradczym pracodawcy.
Przeważnie taki pracodawca co ma dwie zmiany i ilość maszyn "nie do ogarnięcia" przy przekazaniu zmiany ma również wprowadzony system zarządzania jakością. Jak ta jakość ma wyglądać jak nawet nie ma nadzoru nad maszynami i ich parametrami :roll:
:roll: Coś mi tu wszystko sie porozlaziło we wszystkie strony :roll:
Chyba musisz poszukac sobie innej pracy, bo ten zaklad już nie długo ...., chyba, ze to tylko chęć wykpienia się lub co gorsza wykazania się tam gdzie nie trzeba. :roll:

Na podstawie prezytoczonych przepisów Kp
1. Pracownik przyjął stanowisko bez uwag lub bez sprawdzenia. On ponosi odpowiedzialność względem pracodawcy.
2. Osoba kierująca tym pracownikiem w danej chwili też ponosi odpowiedzialność
3. Osoba która kierowała pracownikiem, ktory pracował na maszynie, która stanowila zagrożenie dla życia i zdrowia też ponosi odpowiedzialność
4. Pracownik, który zniosł zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp.

Służba bhp jerst organem kontrolno doradczym pracodawcy. Widział, nie reagował - ponosi; Inspektor PIP - widział, nie reagował odpowiednio - ponosi.
Co tu więcej "gadać" :roll:
eMKa
Spójrz, jaki piękny jest świat!

Awatar użytkownika
eMKa
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5429
Rejestracja: 9 września 2005, 02:12
Lokalizacja: MAŁOPOLSKA

Post autor: eMKa » 30 marca 2011, 08:55

Taki plik Kp dorwałem z którego mogłem teraz skorzystać najszybciej, wiem że nie najnowszy ale w tym zakresie może być. :oops:
eMKa
Spójrz, jaki piękny jest świat!

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Post autor: ufoludek » 30 marca 2011, 09:45

eMKa pisze:Czy Wy nie za bardzo chcecie wygryźć pracodawcę?
Wy tzn. JA?
:grin:
eMKa pisze:On się nie da.
WIEM.
:mrgreen:
eMKa pisze:Przeważnie taki pracodawca co ma dwie zmiany i ilość maszyn "nie do ogarnięcia" przy przekazaniu zmiany ma również wprowadzony system zarządzania jakością. Jak ta jakość ma wyglądać jak nawet nie ma nadzoru nad maszynami i ich parametrami
Inteligentny człowiek od razu na to wpadł.......
Brawo eMKa.


Bo co tu dużo gadać.........
naczytają się dzieciaki przepisuf i jednym wyprodukowaniem druczka chcą świat naprawić.
A wzrok i umysł sięga tylko kawałka kiełbasy, reszta klapki na oczach ........
Wyszczekane, pchają się do tych młodzieżówek, do rządzenia, po szkółkach weekendowych ..............

Najpierw do roboty, teczki za kimś nosić.........
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania


Awatar użytkownika
eMKa
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 5429
Rejestracja: 9 września 2005, 02:12
Lokalizacja: MAŁOPOLSKA

Post autor: eMKa » 30 marca 2011, 10:08

Jeżeli Ufoludku to było o mnie:
Inteligentny człowiek od razu na to wpadł....... Brawo eMKa.
i napisane bez ironii to już jestem cały w pąsach :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
eMKa
Spójrz, jaki piękny jest świat!

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Post autor: ufoludek » 30 marca 2011, 10:18

Nie ma mowy o ironii .............

zawsze przyznaję rację jeśli ktoś ją ma.


Reszta tekstu jest do ogółu a nie personalnie .............
bo zaraz tu jakiś mądrala wyskoczy z czymś.
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania

Awatar użytkownika
xbeatax
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2538
Rejestracja: 26 grudnia 2009, 13:47
Lokalizacja: Lublin

Post autor: xbeatax » 30 marca 2011, 10:22

ufoludek pisze:Najpierw do roboty, teczki za kimś nosić.........
- bardzo się przejęłam Twoimi słowami i jak zaczynałam pracę w firmie x lat temu, to najpierw gońcem byłam :). Teczkę miał zaszczyt nosić mój kolega. No, ale on już na aplikacji był wtedy. A jaki dumny był z tego :). Ale cóż, czasy się zmieniły. Ludzie swoją wartość poznali i teraz każdy jest równy i chce po równo. Jak za czasów komunizmu :).
Poza tym część pracodawców oczekuje, aby pracownik zatrudniony na stanowisku młodszy sprzątak, był też archiwistą, a w przerwach specjalistą ds sprzedaży. Wystarczy popatrzeć na niektóre oferty pracy. Ten bałagan w odpowiedzialności wprowadzają pracodawcy, a pracownik chcąc pracę utrzymać czasami wychodzi przed szereg.

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Post autor: ufoludek » 30 marca 2011, 10:41

xbeatax pisze:Poza tym część pracodawców oczekuje, aby pracownik zatrudniony na stanowisku młodszy sprzątak, był też archiwistą, a w przerwach specjalistą ds sprzedaży. Wystarczy popatrzeć na niektóre oferty pracy. Ten bałagan w odpowiedzialności wprowadzają pracodawcy
Kiedyś za samo skończenie studiów dawali biurko .................

podobno to było niesłuszne ...........
:grin:
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania

Awatar użytkownika
xbeatax
2500...3124 posty
2500...3124 posty
Posty: 2538
Rejestracja: 26 grudnia 2009, 13:47
Lokalizacja: Lublin

Post autor: xbeatax » 30 marca 2011, 10:50

ufoludek pisze:Kiedyś za samo skończenie studiów dawali biurko .................
- ja nie dostałam :). Do czasu oddania nowego budynku siedziałam przy jakiejś dostawce do biurka szefa, a w pokoju ludzi co niemiara plus szafy. Za ścianą siedział behapowiec i ani razu nie przyszedł zmierzyć ile metrów wolnej pow. podłogi przypada na pracow., za to ciągle pożyczał gazety. :) Był bardzo sympatyczny. :)

Awatar użytkownika
ufoludek
6250...9374 posty
6250...9374 posty
Posty: 7290
Rejestracja: 24 czerwca 2009, 22:26
Lokalizacja: 73km od najbliższej cywilizacji

Post autor: ufoludek » 30 marca 2011, 11:13

xbeatax, miałaś szczęście dostąpić zaszczytu ...........

pokaż mi teraz gdzie tak jest?

i kiedy?
:oops:

najlepsza nauka to choćby przepisywanie pism ..................
Gdyby behape było korzystne to nie byłoby przymusu jego wprowadzania

Awatar użytkownika
korni
75...99 postów
75...99 postów
Posty: 93
Rejestracja: 18 marca 2008, 08:32
Lokalizacja: from stąd

Post autor: korni » 30 marca 2011, 11:25

szynszylek pisze:ale to każdy pracownik czy kierownik ??
Pracownik.

ODPOWIEDZ