Stanowisko GIP w sprawie badań lekarskich zleceniobiorców

Informacje o książkach, czasopismach, poradnikach, ciekawych miejscach w internecie. Prosimy nie dodawać tutaj ogłoszeń (dla nich przeznaczony jest dział Ogłoszenia).

Moderatorzy: Renti, ewania, Andrzej J.S

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
rysbur
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3863
Rejestracja: 16 maja 2003, 19:08
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Stanowisko GIP w sprawie badań lekarskich zleceniobiorców

Post autor: rysbur » 27 czerwca 2015, 19:00

Czy ktoś ma może dostęp do pisma Inspekcji Pracy z lipca 2007 r., dotyczącego bhp samozatrudnionych, o sygnaturze GNP/426/4560-364/07/PE opublikowanym między innymi w "Rzeczpospolitej" nr 174 z dnia 27 lipca 2007 r.?

Awatar użytkownika
skro
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3678
Rejestracja: 6 lutego 2006, 18:07
Lokalizacja: Lubuskie
Kontakt:

Re: Stanowisko GIP w sprawie badań lekarskich zleceniobiorcó

Post autor: skro » 28 czerwca 2015, 11:47

rysbur pisze:Czy ktoś ma może dostęp do pisma Inspekcji Pracy z lipca 2007 r., dotyczącego bhp samozatrudnionych, o sygnaturze GNP/426/4560-364/07/PE opublikowanym między innymi w "Rzeczpospolitej" nr 174 z dnia 27 lipca 2007 r.?
Obowiązek szkolenia w zakresie bhp osób zatrudnionych na umowę zlecenia Drukuj Email
Autor: Tomasz Zwolak

Z dniem 1 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). Ustawa ta m.in. zmienia brzmienie art. 304 i art. 304[1] Kodeksu pracy. Zgodnie z ich nową treścią pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (a więc także zleceniobiorcom) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Pracodawca jest obwiązany chronić zdrowie i życie zleceniobiorców poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osią-gnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:
organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 304[1] Kodeksu pracy w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, na zleceniobiorcach wykonujących pracę w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę ciążą obowiązki określone w art. 211 Kodeksu pracy. Do obowiązków tych należy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto:
znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w swym piśmie (sygn. GNP/426/4560-364/07/PE) - opublikowanym w dzienniku "Rzeczpospolita" nr 174 z dnia 27 lipca 2007 r. - stwierdza, iż w przypadku "jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. (...) Umowa łącząca podmioty może (i powinna) określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą)."

Przyjąć można, iż obowiązek odbycia przeszkolenia w zakresie bhp zależy od rodzaju pracy świadczonej przez zleceniobiorcę oraz warunków, w jakich praca jest wykonywana. Z uwagi na fakt, iż do oceny stosunków pomiędzy pracodawcą, a zlecenio-biorcą ma zastosowanie zasada swobody umów, to umowa powinna określać, kto ponosi koszty tego badania. W wypadku, gdy zlecenio-dawca nie wykona nałożonego na niego obowiązku odbycia przeszko-lenia bhp pracodawca nie będzie mógł go do tego zmusić przy pomocy kar określonych w kodeksie pracy. Będzie mógł skorzystać jedynie ze środków określonych przepisami kodeksu cywilnego.
Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los.

Awatar użytkownika
skro
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3678
Rejestracja: 6 lutego 2006, 18:07
Lokalizacja: Lubuskie
Kontakt:

Re: Stanowisko GIP w sprawie badań lekarskich zleceniobiorcó

Post autor: skro » 28 czerwca 2015, 11:51

Ustawodawca w art. 207 § 2 K.p w żadnym punkcie nie mówi o obowiązku szkolenia BHP, czy też przeprowadzenia badania lekarskiego zleceniobiorcy, jednakże należy mieć na uwadze stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, które zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 174 z 27 lipca 2007 r. (GNP/426/4560-364/07/PE), że jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, iż nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilną (będącą podstawą wykonywania pracy np. przez samozatrudniającego), aby poddał się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 K.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać sie badaniom lekarskim.

Podsumowując, należy zauważyć, że obowiązujące przepisy nie nakładają na zleceniodawcę obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP oraz badań lekarskich zleceniobiorców, jednakże pracodawca może podjąć decyzję o przeszkoleniu zleceniobiorcy z zakresu BHP i skierowaniu na badania lekarskie, jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, że nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP (stanowisko, o którym wyżej).
Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los.

Awatar użytkownika
rysbur
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3863
Rejestracja: 16 maja 2003, 19:08
Lokalizacja: Poland
Kontakt:

Re: Stanowisko GIP w sprawie badań lekarskich zleceniobiorcó

Post autor: rysbur » 28 czerwca 2015, 12:57

Dzięki!
Do materiałów opublikowanych w internecie dotarłem. Są to zazwyczaj opinie na temat szkoleń bhp lub badań lekarskich niepracowników w których autorzy powołują się na ten dokument.
Ja jednak potrzebuję całą treść wspomnianego pisma. Przywołane fragmenty mnie nie satysfakcjonują - dlatego właśnie prosiłem o pomoc innych użytkowników forum.
Na szczęście dotarłem do tego pisma.
Jego cała treść jest dlatego istotna gdyż w internecie krążą opinie, iż to właśnie pismo zwalnia z obowiązku przeprowadzania szkoleń i badań wszystkich osób niebędących pracownikami. Wystarczy zapoznać sie z tym pismem by wiedzieć, że to nie jest prawdą.


Główny Inspektorat Pracy - Departament Prawny
GNP/426/4560-364/07/PE
Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie szkolenia bhp.

Powierzając wykonywanie niektórych prac osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą i wyznaczając miejsce wykonywania tej pracy, pracodawca powinien zapewnić im (zgodnie z art. 304 § 1 k.p.) bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Te obowiązki obciążają również przedsiębiorców niebędących pracodawcami (z uwagi na niezatrudnianie pracowników), organizujących pracę osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 § 3 k.p.).
Jednocześnie przepis nie rozstrzyga, w jaki sposób zostanie ten obowiązek zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 k.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.
Mając na uwadze obecną treść art. 3041 k.p., należy stwierdzić, że osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą) na własny rachunek działalność gospodarczą mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp na równi z pracownikami - w zakresie ustalonym przez pracodawcę (lub przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą). Nie ma natomiast podstaw do traktowania osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcą lub inny podmiot organizujący pracę tak jak pracowników. W tym nie ma obowiązku kierowania ich na wstępne badania lekarskie i organizowania wstępnych szkoleń bhp.
Umowa łącząca podmioty może (i powinna) określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą).

ODPOWIEDZ